صندوق رای
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦  
 

ما به صندوق هرچه رای انداختیم

با خمینی تخت نردی باختیم

 
 

برد گر سیلاب دجله رای ما

در کویر عشق قصرهایی ساختیم

 

کلمات کلیدی:   سیاسی ،انتخابات ،امام خمینی
     
 
شیخ مفید تا خمینی (2)
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦  
  د و ر ۀ   سو م   چنین   آ غا ز   شد
با بی   ا ز   فقه   و لا یی   با ز    شد  
  پر چم   آ نر ا   خمینی   د ا شت   کف
پهلو ی  تبعید   کر د   ا و   ر ا   نجف  
  تا   طر فد ا ر ا ن    خط  مجلسی
فقه   ا و    خا مو ش   سا ز ند   و   نسی  
  غا فل    آ نکه   بعد   ا ز   چند ی   سد ه
ختم  مشی  مجلسی   سر   آ مد ه  
  فلسفه تا ر یخ  ، خو ر د  ا ینسا ن   ر قم
د و ر ۀ   فقه   و لا یی   ا ست   ا ی   قلم  
   هر   که   د ر    ا فتا د   با   ا ین   مر حله
پا ی   خو د   ر ا   می گذ ا ر د   د ر   تله  
  آ ر ی   ا ین   ر ه  تا  کنو ن   پیما یشی ا ست
گر چه   د ر  بطنش   هما نا   کا هشی  ا ست  
  د ین   ستیز ا نی  که   د ر ما ند ه   شد ند
ا ز   بر ا ی   قلب  ،    آ ما د ه    شد ند  
  می کند    فقه   و لا یی    منحر ف
آ نکه   د ین   ر ا   بد   مخا لف   ا ز   ا لف  
  ا ز    بر ا ی   کسب    پیر و ز ی   بر   آ ن
گر د    آ و ر د ند   جمعی   ا ز   یلا ن  
  تا   جد ا    سا ز ند   عقل   و   شر ع   ر ا
د ر   هم   آ میز ند  ،   ا صل   و   فر ع   ر ا  
  با  د غلبا ز ی    مقد س    گشته ا ند
بلکه    بر   خو ن    خمینی   تشنه ا ند  
  ا لغر ض     آنر و ز    فضل ا لله   و   د ا ر
همچنین    ا مر و ز    ما   و   یا ر    غا ر  
  یا ر   غا ر ت   نیست   جز   فر صت   طلب
آ نکه   با شد   ا ز   شهید ا نش   طلب  
  شیخ فضل ا لله    ر ا   سا ز د    سپر
تا   خمینی   ر ا   گذ ا ر د   پشت   سر  

 
شیخ مفید تا خمینی (1)
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦  
  شیخ فضل ا للهی ا م ا ما نه «ر ا ست»
قصه ما  ا ز کج  ا ند یشا ن  جد ا ست  
  شر ع و عقل و  ز ند گا نی ما ن یکی ا ست
شر ع ما  ز ا یید ه ، جز ا ز عقل نیست  
  نیست  ا سلا مم  به  غیر  ا ز  حو ز و ی
گر  کند  حو ز ه  بز ر گا ن   منز و ی  
  هست  د ا نشگا ه   مو لو د ی   ز  غر ب
گر چه   با ید  کر د   علم   ا ز  آ ن طلب  
  لیک  آ بشخو ر   نگیر م   غر ب   ر ا
هم  نخو ا هم   کو فت   طبل  حر ب ر ا  
  بلکه   با ید   علم   د ر   خد مت   گر فت
با   عبو ر  ا ز   هفت   ا قلیم   شگفت  
  شیخ فضل ا لله   د ر   ر ز می   ستر گ
شر ع  ر ا  بیر و ن  کشید ا ز  کا م گر گ  
  ظا هر ا"   همر نگ   ا ستبد ا د   شد
با طنا"   ا ز   ر نگها   آ ز ا د   شد  
  حو ز ه ها   د ر   عصر   غیبت   د ر  عیو ن
طی ، سه  خط مشی کر د ه  تا  کنو ن  
  همتش    د ر    ا بتد ا    ا حکا م   بو د
حفظ   فقه   شیعه    ا ز   حکا م   بو د  
  خو ب   بنگر   د و ر ۀ   شیخ   مفید
فقه   صا د ق  ر ا   چسا ن   بیر و ن کشید  
  د و ر ۀ د و م  کلید ش   مجلسی   ا ست
صا حب   هو شی   چو ا و  کمتر  کسی  ا ست  
  فقه  شیعه   حا کمیت   یا فت   ز   آ ن
د ر   گر و   بگر فت   ا فسا ر   شها ن  
  تا    ر ضا خا ن   جملۀ   شا هنشها ن
و ا مد ا ر   فقه   بو د ه   بی گما ن  
  شر ع   ر ا  ، چو ن   پهلو ی   ا نکا ر   کر د
خط مشی مجلسی   ر ا   تا ر   کر د  
  د و ر ۀ   پا یا ن    مشی    مجلسی
سر  بر و ن    آ و ر د    ا ز    حو ز ه   کسی  
  د و ر ۀ   سو م   چنین   آ غا ز   شد
با بی   ا ز   فقه   و لا ی    با ز    شد  
  مشی    فضل ا لله  ،  مشی مجلسی
عصر   ا و   ا ینگو نه   بنما    و ا ر سی  
  مر گ   آ ن   هشیا ر   بر   با لا ی   د ا ر
ا ستنا د ا تی    بو د    تا ر یخ    و ا ر  

 
انتخابات مجلس هشتم
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦  

من و طیف اندیشه ها و گزینش

من و انتخابات ، از روی بینش

من و پاسداری ز راه خمینی

مرا مجلس هشتمین است و چینش


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انتخابات
     
 
یا ابا الحسن الرضا
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

یا بضعة الرسول و امام الرؤوف آه!

بر این محب سیه رو نما نگاه


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت
     
 
امام حسن
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

تشییع جنازه کریم است
لیکن خبر از ریزه خوران نیست

جز تیر نزد بوسه به دستش
آری ثمر عشق جز آن نیست


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت ،معارف
     
 
نجوای جمعه
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٦  

جمعه آمد روز اصلاحات شد
پاکی از اجرام و ابهامات شد

خویش پای میز میزانش ببر
فاستمع چون یوم الهامات شد


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،معارف
     
 
کتاب کربلا
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦  

عشق یک سینه و ۷۲ سر می خواهد

بچه بازی است مگر خون جگر می خواهد


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف
     
 
شهادت عماد مغنیه
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦  

باب جنت بگشایید یل بیشه لبنان آمد

حوریان اشک مریزید  دگر «حاجی رضوان» آمد

-----------------------------
        کشته شد عباس لبنان «عماد المغنیه»
                                            قامت «سید حسن» یا رب مبادا خم شود


کلمات کلیدی:   سید حسن نصرالله ،لبنان
     
 
اربعین
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٦  

سلام ما به قدوم و کجاوه زینب
سلام ما به ورود دوباره زینب
سلام ما به حسین و به جسم بی سر او
سلام ما به گریبان پاره زینب

 


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اربعین ،معارف ،اهلبیت عصمت
     
 
سید حسن خمینی
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۸٦  

حسین ابن علی بنموده دین جد خود زنده
کند سید حسن هم راه جد خویش پاینده
اگر سید علی امروز پرچم دار این راه است
قبای رهبری بعد از علی بر او برازنده
ولی الله اعظم کی بیاید کاین امانت را
ستاند از فقیهان و زند بر رویشان خنده
--------------
حسن بعد از علی باشد ولی آری
چه شیرین است دینداری
عجب زیباست هشیاری
------------