نگاه تکراری
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩  

شیخ فضل الهی ام اما نه راست             قصه ما از کج اندیشان جداست

شرع و عقل زندگانیمان یکی است          شرع ما زاییده جز از عقل نیست

نیست اسلامم به غیر از حوزوی             گر کند حوزه، بزرگان منزوی

هست دانشگاه مولودی ز غرب              گرچه باید کرد علم از آن طلب

لیک آبشخور نگیرم غرب را                    هم نخواهم کوفت طبل حرب را

بلکه باید علم در خدمت گرفت               با عبور از هفت اقلیم شگفت

شیخ فضل الله در رزمی سترگ             شرع را بیرون کشید از گام گرگ

ظاهرا همرنگ استبداد شد                  باطنا از رنگ ها آزاد شد

مرگ آن هشیار بر بالای دار                  استناداتی بود تاریخ وار

مشی فضل الله مشی مجلسی          عصر او اینگونه بنما وارسی

                                ************

حوزه ها در عصر غیبت در عیون           طی سه خط مشی کرده تا کنون

همتش در ابتدا احکام بود                   حفظ فقه شیعه از حکام بود

خوب بنگر دوره شیخ مفید                  فقه صادق(ع) را چه سان بیرون کشید

                                 ************

دوره دوم کلیدش مجلسی است         صاحب هوشی چو او کمتر کسی است

فقه شیعه حاکمیت یافت زان              در گرو بگرفت افسار شهان

تا رضاخان جمله شاهنشهان             وامدار فقه بوده بی گمان

شرع را چون پهلوی انکار کرد              خط مشی مجلسی را تار کرد

دوره پایان مشی مجلسی                سر برون آورد از حوزه کسی

                                 ************

دوره سوم چنین آغاز شد                  بابی از فقه ولایی باز شد

پرچم آن را خمینی داشت کف           پهلوی تبعید کرد او را نجف

تا طرفداران خط مجلسی                  فقه او خاموش سازند و نسی

غافل آنکه بعد از چندین صده             خط مشی مجلسی سرآمده

فلسفه تاریخ خورد اینسان رغم         دوره فقه ولایی است ای قلم

                                    ************

هر که در افتاد با این مرحله               پای خود را میگذارد در تله

آری این ره تا کنون پیمایشی است    گرچه در بطنش همانا کاهشی است

دین ستیزانی که درمانده شدند        بهر تقلیب اش هم آماده شدند

میکند فقه ولایی منحرف                  آنکه دین را بُد مخالف از الف

از برای کسب پیروزی بر آن               گرد آوردند جمعی از یلان

تا جدا سازند عقل و شرع را             در هم آمیزند اصل و فرع را

با دغل بازی مقدس گشته اند          قصد امحاء خمینی کرده اند

الغرض آن روز فضل الله و دار            همچنان امروز ما و یار غار

یار غاری نیست جز فرصت طلب      آنکه باشد از شهیدانش طلب

ای کنار از جنگ و دور از انقلاب!!!      از که می خواهی کنون حق حساب!!!