روزنه های امید
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢  

دوستداران راه خمینی ناامید نباشند که ناامیدی از گناهان کبیره است.

به شکرانه پروردگار!

ذخایر مکتب خمینی همچون معادن پنهان در زیر خاک، کیمیا جویان را به سوی خویش  فرامیخوانند.

ذخایری که رگه هایی از آن گاه به گاه جلوه گری می کنند.

یادگاران خمینی که سلاله های فرزند رحلت نموده آن پیر سفر کرده هستند، چون ستارههایی که گه به گاه در افق سیاسی کشور طلوع می کنند، از جمله معادن مکتب او می باشند.

دربین خانواده سرافراز خمینی، سیمای سیدحسن از همه درخشانتر است.

او یکی از امیدهای جبهه پایمردان راه خمینی و مکتب اوست.

سیدحسن امیدی است در دل های غم گرفته دوستان خمینی،

چه روزه سکوت بگیرد و چه عملکرد خطاکاران را به نقد بکشد

چه بی ادبان هتاک بر او بتازند یا مورد اکرام بزرگان باشد

از همان روزی که وی در مرقد جدبزرگوارش مورد هتاکی قرارگرفت، همه دانستند که جریان افراطی، سیدحسن را سد راه خویش می داند

ظرفیت اجتماعی و هوش و ذکاوت سیاسی او نگرانی مخالفین پشت پرده راه خمینی را برانگیخته

دستیابی اوبه درجه اجتهاد و تدریس در حوزه علمیه که نشانگر شان او در فقاهت است،طمع کنندگانی را که برای مصادره خط امام طرحریزی می کنند با مانع روبروساخته

آری او یکی از امیدهای دوستان خسته و به غم نشسته ای است که همچنان خمینی مدار مانده اند.

..............

البته دوستان گان نبرند که این جمعبندی اخیر بنده است بلکه از فردای انتخابات مجلس هشتم، چنین چشم اندازی را به دست آوردم و در اسفند 1386 در یکی از پست هایم چنین سرودم: 

حسین ابن علی بنموده دین جد خود زنده
کند سید حسن هم راه جد خویش پاینده

اگر سید علی امروز پرچم دار این راه است
قبای رهبری بعد از علی بر او برازنده

ولی الله اعظم کی بیاید کاین امانت را
ستاند از فقیهان و زند بر رویشان خنده