22 بهمن
ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦  

بھمن پنجاه و هفت

آمد خمینی، 

کاخھا ویران شد و

 شد عقلھا آزاد

 


اگر مھدى بیآید جمعه اى

 عالم چه خواھد شد!


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،امام خمینی ،انقلاب