شیخ مفید تا خمینی (1)
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦  
  شیخ فضل ا للهی ا م ا ما نه «ر ا ست»
قصه ما  ا ز کج  ا ند یشا ن  جد ا ست  
  شر ع و عقل و  ز ند گا نی ما ن یکی ا ست
شر ع ما  ز ا یید ه ، جز ا ز عقل نیست  
  نیست  ا سلا مم  به  غیر  ا ز  حو ز و ی
گر  کند  حو ز ه  بز ر گا ن   منز و ی  
  هست  د ا نشگا ه   مو لو د ی   ز  غر ب
گر چه   با ید  کر د   علم   ا ز  آ ن طلب  
  لیک  آ بشخو ر   نگیر م   غر ب   ر ا
هم  نخو ا هم   کو فت   طبل  حر ب ر ا  
  بلکه   با ید   علم   د ر   خد مت   گر فت
با   عبو ر  ا ز   هفت   ا قلیم   شگفت  
  شیخ فضل ا لله   د ر   ر ز می   ستر گ
شر ع  ر ا  بیر و ن  کشید ا ز  کا م گر گ  
  ظا هر ا"   همر نگ   ا ستبد ا د   شد
با طنا"   ا ز   ر نگها   آ ز ا د   شد  
  حو ز ه ها   د ر   عصر   غیبت   د ر  عیو ن
طی ، سه  خط مشی کر د ه  تا  کنو ن  
  همتش    د ر    ا بتد ا    ا حکا م   بو د
حفظ   فقه   شیعه    ا ز   حکا م   بو د  
  خو ب   بنگر   د و ر ۀ   شیخ   مفید
فقه   صا د ق  ر ا   چسا ن   بیر و ن کشید  
  د و ر ۀ د و م  کلید ش   مجلسی   ا ست
صا حب   هو شی   چو ا و  کمتر  کسی  ا ست  
  فقه  شیعه   حا کمیت   یا فت   ز   آ ن
د ر   گر و   بگر فت   ا فسا ر   شها ن  
  تا    ر ضا خا ن   جملۀ   شا هنشها ن
و ا مد ا ر   فقه   بو د ه   بی گما ن  
  شر ع   ر ا  ، چو ن   پهلو ی   ا نکا ر   کر د
خط مشی مجلسی   ر ا   تا ر   کر د  
  د و ر ۀ   پا یا ن    مشی    مجلسی
سر  بر و ن    آ و ر د    ا ز    حو ز ه   کسی  
  د و ر ۀ   سو م   چنین   آ غا ز   شد
با بی   ا ز   فقه   و لا ی    با ز    شد  
  مشی    فضل ا لله  ،  مشی مجلسی
عصر   ا و   ا ینگو نه   بنما    و ا ر سی  
  مر گ   آ ن   هشیا ر   بر   با لا ی   د ا ر
ا ستنا د ا تی    بو د    تا ر یخ    و ا ر