شیخ مفید تا خمینی (2)
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٦  
  د و ر ۀ   سو م   چنین   آ غا ز   شد
با بی   ا ز   فقه   و لا یی   با ز    شد  
  پر چم   آ نر ا   خمینی   د ا شت   کف
پهلو ی  تبعید   کر د   ا و   ر ا   نجف  
  تا   طر فد ا ر ا ن    خط  مجلسی
فقه   ا و    خا مو ش   سا ز ند   و   نسی  
  غا فل    آ نکه   بعد   ا ز   چند ی   سد ه
ختم  مشی  مجلسی   سر   آ مد ه  
  فلسفه تا ر یخ  ، خو ر د  ا ینسا ن   ر قم
د و ر ۀ   فقه   و لا یی   ا ست   ا ی   قلم  
   هر   که   د ر    ا فتا د   با   ا ین   مر حله
پا ی   خو د   ر ا   می گذ ا ر د   د ر   تله  
  آ ر ی   ا ین   ر ه  تا  کنو ن   پیما یشی ا ست
گر چه   د ر  بطنش   هما نا   کا هشی  ا ست  
  د ین   ستیز ا نی  که   د ر ما ند ه   شد ند
ا ز   بر ا ی   قلب  ،    آ ما د ه    شد ند  
  می کند    فقه   و لا یی    منحر ف
آ نکه   د ین   ر ا   بد   مخا لف   ا ز   ا لف  
  ا ز    بر ا ی   کسب    پیر و ز ی   بر   آ ن
گر د    آ و ر د ند   جمعی   ا ز   یلا ن  
  تا   جد ا    سا ز ند   عقل   و   شر ع   ر ا
د ر   هم   آ میز ند  ،   ا صل   و   فر ع   ر ا  
  با  د غلبا ز ی    مقد س    گشته ا ند
بلکه    بر   خو ن    خمینی   تشنه ا ند  
  ا لغر ض     آنر و ز    فضل ا لله   و   د ا ر
همچنین    ا مر و ز    ما   و   یا ر    غا ر  
  یا ر   غا ر ت   نیست   جز   فر صت   طلب
آ نکه   با شد   ا ز   شهید ا نش   طلب  
  شیخ فضل ا لله    ر ا   سا ز د    سپر
تا   خمینی   ر ا   گذ ا ر د   پشت   سر