سنت گرایی
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦  

آرزویم بود مانم سنتى!

 
 

خاکریزم برد، "باد اندکى"؟!

با زمان خویش وصلت کرده ام؟  
  غافلم؟! ترک اصالت کرده ام؟!
خیر، شعر مولوى سرمشق ماست  
  استقامت بخش بید عشق ماست
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش  
  باز جوید روزگار وصل خویش
اصل خود درسنتی بودن مجو  
  با حریفان پنجه افکن حق بگو
لیک در میدان مرو فارغ ز اصل  
  اصل ثابت هست، در هر عصر و نسل
نسخه برگیریم از اصل الاصول  
  اصل اول سنت آل رسول
سنت ما غیر از بومی گریست  
  و رنه بر احوال ما باید گریست

                                                                                                              درجواب پیام اکبر


کلمات کلیدی:   کارت شناسایی