زنگ خطر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

دو تیغه لب قیچی در انقلاب چه کرد!

مپرس بر سر «خط امام» چون آورد

ز تیغ انجمن حجتیه با خبری؟

و نیز نهضت آزادی و هزاران درد

به پشت گردنه انقلاب کرده کمین

فکنده اند چه توری دو دسته ی نامرد

نشسته دسته اول کمین دین داران

دگر، کمین هرآنکه بگشته از دین سرد

یکی عوام فریبانه رای مردم برد

یکی گروه مخالف به گرد هم آورد

خدا کند که بیاید «عزیز مصر»ی ما

غبار دیده بروبد، ز دین بگیرد گرد


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،انجمن حجتیه ،نهضت آزادی ،سیاسی