مجاهدین خلق یا سازمان منافقین؟ (قسمت آخر)

میزان اثرگذاری مبارزات سازمان مجاهدین در فروپاشی حکومت پهلوی

 

او بیان کرد: همچنان که آقای سید محمد خاتمی عنوان می کند «انقلاب، خواست اجتماعی 150 ساله جامعه ما بوده است» اما تردیدی نیست که نه انقلاب مشروطه به حاکمیت مردم بر مردم تداوم بخشید، نه نهضت ملی نفت، استقلال ملت را تداوم بخشید و نه مبارزان سیاسی یا ایدئولوژی گراها توانستند افکار عمومی را یکپارچه کرده، پتانسیل نهفته خواست مردمی را درست شناسایی کنند و آن را به ابزار کارآمدی برای فروپاشی رژیم سلطنتی تبدیل سازند. به غیر از نهضت امام خمینی که اگرچه در گام ابتدایی یعنی در خرداد 1342 سرکوب شد، اما بذر را پاشید که علاوه بر ریشه ای که در فطرت بشری داشت، نسخه ای از الگوی موفق عاشورای حسینی بود و توانست بدون سلاح و با کمترین تلفات از دو سوی صحنه به پیروزی برسد.  به عبارت دیگر از منظر خواست اجتماعی، همه شریک هستند اما چه کسی توانست این پتانسیل نهفته را به عمل موثر موفق تبدیل کند؟ نه مجاهدین خلق، نه نهضت آزادی، نه موتلفه، فقط امام خمینی. همه موثر بودند اما شخص امام بود که توانست این ظرفیت را عملیاتی کند.

 

رشید ادامه داد: مجاهدین خلق که دچار انشعاب شدند، آن انشعاب توسط رژیم وقت در تلویزیون در بوق و کرنا شد و به سر مجاهدین خلق و برسر همه ملت کوبیده شد. این انشعاب و تغییر ایدئولوژی و اعترافات مبارزینی چون وحید افراخته، همه آنهایی را که مجاهدین خلق برایشان اسطوره ای بود، مأیوس کرد و امیدهایشان فرو ریخت. گویا گرد مرگ بر سر جامعه روشنفکران مسلمان پاشیده بودند. عموم مردم در پی گذران زندگی و نسل جوان هم در ایده آل ترین وضع در پی ایجاد زمینه برای خوش گذرانی بود. در چنین وضعیت ظاهرا آرامی که حکومت پهلوی بیش از همیشه احساس ثبات می کرد و در جشن بزرگ مشهور به جشن های 2500ساله در کنار مرقد کورش گفت: «کورش بخواب که ما بیداریم» در همان زمان گوش ها منتظر زنگی بود که حرف دل مردم را با شهامت به آواز بلند جهانی کند و چشم ها منتظر صداقتی بود که مورد تایید فطرت شان باشد و این صدای صادقانه که از نای امام خمینی طنین انداز شد کم کم دامنه اش وسعت گرفت، مردم را یکپارچه کرد و انقلاب را به پیروزی رساند.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید