دیپلماسی و آرمانها

در 11 بهمن 1392 مصاحبه ای از من در سایت شفقنا منتشر شد که بخشی از آنرا که مرتبط با موضوع این پست میباشد با ویرایش جدید ارائه کرده ام شاید ارزشی داشته باشد(قسمت سوم) 

پرسش: دستگاه دیپلماسی دولت فعلی با چه چالشهایی در منطقه یا جهان رو به روست و چگونه می‌تواند در برقراری روابط بین المللی، آرمان های انقلاب را حفظ کند؟

 پاسخ: تحقق آرمان های انقلاب، وابسته به تقویت نظام است؛ هر چه درون نظام تقویت شود، امکان تجلی آرمان های انقلاب افزایش می یابد. آرمان های انقلاب، دیگر با واژه پروری به باور مردم نمی‌افزاید، مردم نمود و نماد عینی می‌خواهند. این نمادها و نمودهای عینی نیز با موفقیت درونی نظام اتفاق می افتد بنابراین اگر دولتی می‌خواهد موفق باشد، باید در این مسیر حرکت کند.

 پرسش: یعنی فاصله گرفتن از شعار؟

 پاسخ: خیر! مردم عینیت تحقق آرمانها را می‌خواهند. عینیت تحقق آرمانها در نظام موجود و در وضعیت فعلی کشور به معنای ترقی در حوزههای علمی، فنی، صنعت، رفاه عمومی و ... است. امروز وجود شاخص هایی که یک جامعه مترقی را تعریف می کند، برای مردم دال بر ذهنی نبودن آرمانهاست. اما با تخریب شعارها در چند سال گذشته، این باورها آسیب بسیاری دیده و فرو ریخته است.

در پاسخ به بخش دوم سوال می توان گفت بخشی از چالشهای دستگاه دیپلماسی روحانی،  داخلی و بخشی خارجی است. به هر صورت آقای روحانی منتخب کسانی است که رقبای سرسختی دارند که نمی‌خواستند او انتخاب شود. این چالش اهمیت بسیاری دارد اما خوبی داستان اینجاست که آقای روحانی از حمایتهای رهبری برخوردار است. حمایت های رهبری، کمک بسیاری برای از پس این چالش ها برآمدن به شمار می‌رود اما آن هم در عین حال به مصداق های عینی نیاز دارد. در صورتی که دولت فعلی در موفقیت سیاست خارجی، مصداق های عینی داشته باشد خود به خود جریان مخالف داخل، مجبور به تغییر روش می‌شود. اما در صورت موفق نبودن در این زمینه، دولت مجبور می‌شود در بخشی از سیاستهای خارجی به سمت مخالفین خود تمایل یابد. در حوزه‌ی خارجی هم چالشهایی وجود دارد و هنر روحانی این است که در حال استفاده مطلوب از قدرت جمهوری اسلامی است، اتفاقی که در چند سال اخیر نه تنها رخ نداد بلکه این قدرت، تخریب و تبدیل به ایران هراسی شد. 

روحانی باید از مخالفتهای داخلی، در روند دیپلماسی بهره‌برداری کرده و از آن برای افزایش قدرت چانه زنی در پای میز مذاکرات استفاده کند.

موفقیت های خوبی هم به دست آمده و نقشی که جمهوری اسلامی در صحنه بسیار مهم سوریه و در برابر تکفیریها بدست آورده، دارای اهمیت فراوان است. مخالفان سرسختی مانند عربستان نیز دربرابر موفقیتهای ایران وجود دارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید