دفاع مقدس (قسمت 3)

مصاحبه با روزنامه ایران هفته دفاع مقدس 1393(قسمت سوم)

س: نقش رهبری امام خمینی(س) در زمان جنگ چگونه بود؟

ج: نقش امام خمینی را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت. وقتی صحبت از راهبرد به میان می آید، علی القاعده هدف گذاری های کلان از سوی رهبری نظام صورت می گیرد. امام خمینی هم خود اهداف استراتژیک را مشخص می کرد. مثلا درست در زمانی که منافقین با ترورهای کور و بعضا هدفمند در داخل کشور مردم و شخصیت ها را به خاک و خون می کشند و خطر فرعی شدن اهمیت دفاع از مرزهای کشور در اذهان خطور می کند، امام خمینی تاکید می کند که هدف اصلی جبهه های جنگ است.

س: نقشه منافقین برای ترور شخصیت های نظام چه بود؟

ج: منافقین ترورهای شان را در دو سطح راهبردی و توجیهی پیش می بردند؛ در سطح راهبردی هدف شان حذف رده دوم مدیریت انقلاب بود و در نظر داشتند رده مدیریتی بعد از امام را حذف کنند تا اینکه هم حلقه واسط اجرای اندیشه های امام را حذف کرده باشند و هم نظام را بدون آینده کنند تا بعد از امام امکان تداوم اندیشه های امام با دشواری روبه رو شود و با همین انگیزه موفق شدند برخی عناصر شاخص چون مطهری و بهشتی را از نظام بگیرند و در حذف بزرگانی آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی و موسوی اردبیلی هم ناکام ماندند. گروه فرقان که امثال مطهری را ازمدیریت سطح عالی انقلاب حذف کرد و سازمان منافقین که امثال بهشتی و رجایی را ازما گرفتند، همه هدفهای فراسازمانی داشتند، هدفهایی که ثمرات آن مستقیما به آسیاب ابرقدرت ها ریخته می شد. اما این گروهها نمی توانستند عمق هدفهای جنایت آمیز خود را بدون توجیهات ایده لوژیک، به عوامل تحت پوشش خود منتقل کنند. سازمانهایی چون منافقین که در تحلیل های درون سازمانی خود این باور را ترویج می کردند که "انقلاب هنوز به پیروزی نرسیده " ترورها را گامهایی به سمت پیروزی قلمداد کرده و این چنین عومل اجرایی ترورها را توجیه می کردند.

/ 0 نظر / 23 بازدید