آزادی خرمشهر( قسمت 1)

به نظرم رسید که مصاحبه منتشر نشده ای را در باره فتح خرمشهر طی روزهای جاری در چند پست ارائه نمایم. امید است که مفید افتد

همیشه از آزادی خرمشهر در تاریخ انقلاب اسلامی و جنگ به عنوان نقطه برجسته ای یاد می شود؟

پاسخ:

در جواب سئوال شما به چند نکته اشاره باید کرد

1 - جوامع بشری دارای سرگذشت هایی هستند. در این سرگذشت ها پیچ و خم های را پشت سرگذاشته اند. عبور از این پیچ و خم هزینه بر بوده و خواهی نخواهی تجاربی را درپی داشته است. به عبارتی عبور جوامع ازپیچ و خم ها سرمایه های آن جوامع شناخته می شود و جامعه ای که سرمایه خود را نشناسد، داشته های خود را نشناخته و نمی تواند برنامه ریزی های متناسب با ظرفیت اجتماعی اش داشته باشد.

2 – جوامع بشری به هرمقدار که از پیچ و خم های بیشتری عبور کرده باشند، دارای سوابق طولانی تری بوده و ریشه دارتر خواهند بود. جوامع ریشه دار از هویت پایدارتری برخوردارند و حال آنکه هویت اجتماعی یک ملت شناسنامه ی آن ملت و بلکه سرمایه ای است که ضرورتا زیرساخت های آن جامعه را شکل می دهد و شاخصه ی مهمی در ارزیابی تعیین و یا کارایی استراتژی ملی، شناخت بنیه ی دفاعی، ترسیم روشهای بازدارندگی، چشم اندازها و برنامه ریزی های درازمدت محسوب می شود.  

3 – گذر جوامع ازپیچ وخم ها ممکن است پیروزمندانه و یا با سرشکستگی توأم باشد که در هر دوصورت بخشی از تاریخ آن ملت است. حال اگر از شکستها درس نگیریم، از هزینه ای که در اثر آن شکست بر جامعه تحمیل کرده شده بهره ای نبرده ایم. یعنی درحالی که می توانیم هزینه های تحمیل شده را دستمایه ای برای اصلاح روشها و پوشش نقاط ضعف استفاده نماییم، هزینه های مزبور را مستهلک شده فرض کرده و ضمن قبول شکست ها با استهلاک هزینه ها شکست مضاعفی را پذیرفته باشیم. همچنین ممکن است عبور ازپیچ و خم ها با پیروزی همراه باشد. حال آنکه بهره برداری از تجاربی که موجب پیروزی شده، ضمن افزایش تجارب اجتماعی و ملی و ضمن تقویت کارنامه هویت ملی، که خود سرمایه بسیار با اهمیتی است، موجب تقویت خودباوری و پرورش خودباوری اجتماعی می شود که این نکته خود ارزش فوق العاده ای دارد که هم سرمایه افزایی ملی محسوب می شود، هم نشانگر تقویت ریشه های هویتی است و هم زمینه ساز افزایش اعتماد به نفس جامعه بوده و قدرت خطرپذیری نخبگان جامعه را در هنگام نیازمندی فرد یا جامعه به ابتکارعمل را دوچندان می کند.

4 – بی تردید حادثه بروزجنگ و مدت 8 ساله آن که اجتناب ناپذیری از بروز آن، مقاومت و حماسه 8 ساله اش و فراز و نشیب هایش که اوراقی تلخ و شیرین از تاریخ دوران حاضر این جامعه را دربردارد، چرا یادآوری و مرور آن را فراموش کنیم.

5 - بسیاری براین باورند و بنده نیز از همان دسته ام که تحمیل جنگ بر ایران را اجتناب ناپذیر دانسته  و هزینه ای می دانم که نظام بین الملل دربرابر ملتی که می خواست از زیر یوغ ابرقدرت غرب؛ آمریکا خارج شود و تسلیم ابرقدرت شرق؛ شورویها هم نشود، بر ما تحمیل کرد.

حال اگر استقلال کشور وملت ما هزینه ای بدین سنگینی را برای ما درپی داشته، طبیعی است که هزینه ای را که برای استقلال کشور کرده ایم قدردانی کرده و از هرگونه اندیشه، برنامه، مواضع و اقدامی که خطر تضعیف استقلال کشور را درپی داشته باشد، پرهیز کنیم.

6 – آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 1361 ، پس از 19 اشغال، که به ثمر نشستن 35 روز مقاومت مدافعان شهر از 31 شهریور 1359 تا 4 آبان همان سال را در ذات خود داشت، دستمایه ی بزرگ اجتماعی، نظامی و ملی است که نه تنها یادآوریش ضروری است و نمادی از خودباوری اسلامی- ایرانی و پرده ی افتخارآمیزی از هویت ایرانی مردم این مرزوبوم است، بلکه حاصل واکاوی ماوقع آن حادثه بزرگ، موجب کشف شاخصه هایی می شود که راههای موفقیت جامعه ایرانی را جلوی رروی ما خواهد گذاشت.

/ 2 نظر / 74 بازدید
حکمت

سلام و تحیت. به نظر شما چرا هاشمی رفسنجانی چنین اشتباهات فاحشی می کند و با اظهارات جنجالی به دنبال چیست؟ آیا جناحبازی برای ایشان مهمتر از بیان حقایق می باشد؟

علی م

سلام خوشحالم که مطالبتان را می بینم